Back
E Sport|Girl Gamer

E Sport|Girl Gamer

Watch Laterfavourite
打機唔再只係男仔嘅專利!LKFtv 小編專程去到澳門,參加首屆大型女子電競嘉年華,訪問來自香港及世界各地嘅代表,佢地打機嘅霸氣同能力絕對唔會比男生遜色!